Điều khoản Sử dụng

Trang Web của Classic Group

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

 

Classic, Chúng tôi, Của chúng tôi, Thuộc về Chúng tôi, Công ty con đều có nghĩa là tất cả các tổ chức của Classic Group, resort/câu lạc bộ được quản lý bởi Classic Group hoặc hoạt động của bên được cấp phép làm đại diện của Classic Group.

Bạn Của bạn đều có nghĩa là nghĩa là người sử dụng trang web.

Bạn Chấp thuận Chính sách này
Việc bạn ghé thăm Trang web này hoặc tiếp nhận Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp thuận Chính sách về Quyền Riêng tư hiện nay của chúng tôi. Nếu bạn không chấp thuận chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực khi được đăng tải. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi đăng tải các thay đổi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn chấp thuận những thay đổi đó.


Các Quy định Chung
Các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp Queensland. Nếu vì bất cứ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền cho rằng các quy định hoặc một phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng này không thể thực hiện được, quy định đó sẽ được thực thi với phạm vi hiệu lực và giá trị cao nhất theo quy định của pháp luật nhằm truyền đạt đầy đủ mục đích của các điều khoản và điều kiện sử dụng này và các quy định còn lại của các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực. Các điều khoản và điều kiện sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Classic liên quan đến vấn đề được trình bày trong tài liệu này và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Việc bạn hay Classic không vi phạm bất cứ quy định nào trong các điều khoản và điều kiện sử dụng này không có nghĩa là bạn hay Classic không vi phạm các quy định này trước đây hoặc sau đó. Các đề mục được sử dụng trong tài liệu này chỉ để tiện tham khảo và không được sử dụng để diễn giải theo quy định pháp luật.

Cấp phép Sử dụng Trang Web
Classsic cấp cho bạn quyền giới hạn, không thể chuyển nhượng và không mang tính độc quyền, để chỉ truy cập, sử dụng và hiển thị Trang web này và các tài liệu có trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân, miễn là bạn tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này hoặc được Classic cho phép, bạn không được sử dụng Trang web này hoặc Dịch vụ cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc vận hành Trang web bằng bất cứ cách nào thông qua bất cứ phương tiện hoặc thiết bị nào, bao gồm nhưng không giới hạn với việc, spam, hack, tải lên virus máy tính hoặc bom hẹn giờ, hoặc bất cứ phương tiện nào bị các quy định của điều khoản và điều kiện sử dụng này cấm. Classic có toàn quyền chấm dứt, thay đổi, tạm dừng, dừng hoặc hạn chế việc bạn sử dụng hoặc truy cập bất cứ phần nào của Trang web mà không cần thông báo.


Thay đổi Trang web hoặc Nội dung
Chỉ Classic hoặc bên cung cấp được Classic chỉ định có quyền sửa đổi cấu trúc, chức năng hoặc nội dung của trang web.

Bản quyền

Classic sở hữu, kiểm soát, cấp phép hoặc có quyền sử dụng và cung cấp Trang web và tất cả tài liệu trên Trang web [văn bản, hình ảnh, bài viết, tranh ảnh, minh họa, âm thanh và video clip] - gọi chung là “Nội dung”. Trang web được bảo hộ bởi bản quyền của một tác phẩm chung và/hoặc quyền soạn thảo theo các công ước quốc tế và luật bản quyền khác. Classic và/hoặc bên cung cấp thứ ba của mình là chủ sở hữu bản quyền, thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ trên toàn bộ Trang web. Classic sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và cải tiến Trang web. Bạn chấp nhận tuân thủ tất cả các thông báo, thông tin và giới hạn về bản quyền được hiển thị trên Trang web. Bạn không được phép in, sao chép, sao chụp, phân phối, truyền tải, tải lên, tải xuống, lưu trữ, hiển thị công khai, thay đổi, sửa chữa hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung có trên Trang web này. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật áp dụng, quy tắc và quy định liên quan đến việc bạn sử dụng Nội dung được tải xuống.

Việc Sử dụng được Chấp thuận
Là một điều kiện của việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ này, bạn đảm bảo với Classic rằng bạn:

  • Sẽ chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ này cho các mục đích hợp pháp theo các điều khoản và điều kiện sử dụng;

  • Đồng ý và chấp thuận Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi;

  • Đồng ý không vi phạm quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư của Classic hoặc bên thứ ba liên quan đến việc bản sử dụng Trang web;

  • Không sao chép, sao chụp, bán lại, tiết lộ hoặc khai thác bất cứ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ vì mục đích thương mại.

  • Đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và cập nhật thông tin đó trong trường hợp thông tin đã lỗi thời hoặc không chính xác, khi cần thiết, để được cung cấp Dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về thông tin bạn cung cấp;

  • Sẽ chịu trách nhiệm tạo và duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn, và chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động xảy ra dưới mật khẩu và Tài khoản của bạn;

  • Không được cố ý vi phạm bất cứ luật áp dụng nào của địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn với, tất cả các quy định có hiệu lực pháp luật, trong quá trình sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc Dịch vụ;

  • Không được thu giữ, tập hợp hoặc thu thập thông tin liên lạc của người khác sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn với việc, truyền tải quảng cáo không được yêu cầu, thư rác, spam hoặc gửi thư theo dây chuyền;

  • Không được sử dụng ngôn ngữ bất hợp pháp, tối nghĩa, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, kích động, bôi nhọ, nói xấu, lừa đảo hoặc ngôn ngữ tương tự mang tính bất lịch sự hoặc khiếm nhã trên bất cứ phương tiện thông tin nào của Trang web này;

Người sử dụng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng Tài khoản của mình và có thể bị cấm sử dụng Dịch vụ về sau.

Bồi thường
Bạn sẽ phải bồi thường và bảo vệ Classic, tất cả cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, đại lý, nhân viên, bên cung cấp nội dung, đối tác, công ty con, đại diện, bên cấp phép và bên được cấp phép của Classic (gọi chung là “Các Bên được Bồi thường”) khỏi tất cả mất mát, thiệt hại, trách nhiệm và yêu cầu bồi thường và tất cả phí tổn, chi phí và phí các loại liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn với phí luật sư phù hợp) mà Các Bên được Bồi thường phải chịu liên quan đến tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh ngoài, dựa trên hoặc từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Dịch vụ. Classic có toàn quyền, bằng chi phí của mình, thực hiện các biện pháp bảo vệ và kiểm soát lợi ích của mình liên quan đến việc bồi thường của bạn và bạn sẽ không được giải quyết bất cứ vấn đề nào khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Classic.

Đường dẫn đến các Trang web Khác
Trang web này có một số đường dẫn và chỉ dẫn đến các trang web khác, nguồn và các nhà tài trợ của Trang web trên Internet. Đường dẫn đến và từ Trang web của chúng tôi sẽ không được coi là việc Classic chứng thực cho nguồn của bên thứ ba hoặc dịch vụ hoặc nội dung của họ. Các đường dẫn không có nghĩa là Classic hoặc nhà tài trợ Trang web có liên kết hoặc có liên quan hoặc được ủy quyền sử dụng một cách hợp pháp bất cứ thương hiệu, tên thương mại, logo hoặc biểu tượng bản quyền nào được hiển thị trên hoặc có thể được truy cập qua đường dẫn này hoặc không có nghĩa là các trang web được liên kết được ủy quyền sử dụng bất cứ thương hiệu, tên thương mại, logo hoặc biểu tượng bản quyền nào của Classsic hoặc bất cứ công ty con của Classic. Classic không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Trang web khác được liên kết đến hoặc từ trang web của Classic, bao gồm nhưng không giới hạn với, Trang web và dịch vụ của đối tác của Classic. Bạn cần tìm hiểu kỹ về tất cả đường dẫn bên ngoài đến phần quản trị viên của Trang web hoặc Webmaster dưới mục Liên hệ với Chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm
Trang web này, bao gồm tất cả dịch vụ, nội dung, phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin có sẵn hoặc được truy cập qua trang web, được cung cấp đến người truy cập, thành viên trang web và bất cứ bên thứ ba nào khác trên cơ sở “vốn có” và “hiện có” mà không có bất cứ cam kết hoặc đảm bảo nào, bất kể được trình bày trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn với, bảo đảm về không vi phạm, tính thương mại hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể. Classic và bên cung cấp nội dung hoặc đối tác của Classic không đảm bảo rằng các dịch vụ, chức năng, tính năng hoặc nội dung trên trang web sẽ không bị can thiệp hoặc không mắc lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc tất cả các trang web khác liên quan và máy chủ của trang web không có virus hoặc các thành phần nguy hại khác. Classic và bên cung cấp nội dung hoặc đối tác của Classic cũng không đảm bảo và cam kết về tính chính xác, ý nghĩa hoặc độ tin cậy của trang web, nội dung, tài liệu, dịch vụ, thông tin hoặc chức năng có thể được truy cập qua trang web, tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ của hoặc đường dẫn siêu văn bản đến bên thứ ba hoặc bất cứ vi phạm nào về bảo mật liên quan đến việc truyền tải thông tin nhạy cảm thông qua trang web đó hoặc trang web được liên kết. Classic không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn với, nội dung và bất cứ lỗi nào có trong đó trong các trường hợp trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn với sơ suất của Classic. Nếu bạn không hài lòng vói trang web, dịch vụ hoặc bất cứ tài liệu nào trên trang web, bạn nên dừng sử dụng trang web.

Trong bất cứ trường hợp nào, Classic hoặc bên cung cấp nội dung của Classic sẽ đều không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web và nội dung, tài liệu, dịch vụ và chức năng trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn với việc lỗ doanh thu hoặc lợi nhuận ước tính hoặc thiệt hại kinh doanh, kể cả khi các tổ chức hoặc đại diện được ủy quyền của tổ chức đó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại. Một số bang không cho phép ngoại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả, do đó, các giới hạn hoặc ngoại trừ trên có thể áp dụng với bạn.

Tài liệu được Truyền tải
Bạn công nhận rằng việc truyền tải đến và từ Trang web này có thể không được bảo mật và Thông tin liên hệ của bạn có thể bị người khác đọc hoặc lấy được. Bạn công nhận rằng bằng việc nộp Thông tin liên hệ cho Classic hoặc Trang web, không có bất cứ quan hệ bảo mật, ủy thác, hợp đồng hoặc quan hệ nào khác được tạo ra giữa bạn và Classic hoặc công ty con hoặc chi nhánh của Classic ngoài quan hệ theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Classic không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho bất cứ bên nào liên quan đến việc Classic sử dụng Thông tin liên hệ được bạn nộp cho Trang web.

Chấm dứt
Bạn hiểu và đồng ý rằng Classic có thể tùy ý, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt Tài khoản của bạn, nếu có, và hủy bỏ và dỡ bỏ tất cả nội dung hoặc thông tin có trong đó vì bất cứ lý do gì. Classic cũng có thể tùy ý, vào bất cứ lúc nào, dừng cung cấp Dịch vụ hoặc hạn chế hoặc giới hạn bất cứ người dùng nào truy cập Trang web hoặc Dịch vụ vì bất cứ lý do gì. Bạn hiểu và đồng ý rằng Classic có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động đó mà không cần thông báo trước cho bạn nhưng sẽ nỗ lực thông báo cho bạn bằng các phương tiện phù hợp về mặt thương mại về việc chấm dứt đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng Classic không có trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào khác về việc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc truy cập Dịch vụ và/hoặc dỡ bỏ thông tin đó.

Chính sách về Quyền Riêng tư
Các điều khoản và điều kiện sử dụng này cần được đọc cùng với Chính sách về Quyền Riêng tư quy định chi tiết cách chúng tôi xử lý và bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản trị Trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để nhận diện bạn trong thời gian phiên làm việc và thu thập thông tin chung về nhân khẩu học.

Cookies
“Cookies” là các mẩu thông tin được đặt trên ổ cứng máy tính cá nhân để giúp cá nhân đó giao tiếp và tương tác dễ dàng hơn với trang web. Bạn có thể tắt cookies thông qua Trình duyệt web mà vẫn truy cập được Trang web của chúng tôi. Classic không bao giờ sử dụng cookies để lấy thông tin từ một máy tính không liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ của Classic hoặc từ việc bạn tương tác với Trang web của Classic.

Bảo mật
Chúng tôi coi trọng việc bảo mật tất cả thông tin cá nhân và phi cá nhân liên quan đến những người ghé thăm và tham gia trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, do bản chất giao tiếp mở của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin liên hệ giữa bạn và Classic, Classic và bạn sẽ không bị truy cập trái phép bởi bên thứ ba.
Classic khuyến cáo bạn sử dụng tường lửa và phần mềm diệt virus phù hợp và được cập nhật để bảo vệ hệ thống máy tính của mình. Vui lòng xem Bảo mật Trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết.

Opt-Out (Gửi thư cho đến khi người nhận từ chối)
Nếu chúng tôi đã gửi cho bạn thông tin bằng e-mail liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mới của Classic, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một địa chỉ e-mail mà bạn có thể yêu cầu không cần thông báo trong tương lai.

...

Ý kiến Thành viên

Đừng chỉ tin lời chúng tôi nói. Hãy tìm hiểu xem tại sao các thành viên của chúng tôi muốn được trở thành một phần củ...

Read More

...

Kết nối cộng đồng

Chúng tôi yêu tất cả những thứ thuộc về du lịch. Hãy kết nối với chúng tôi để lấy cảm hứng và bắt đầu lên kế hoạch ch...

Read More

...

Câu hỏi thường gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về Classic Escapes và phần thưởng cho kỳ nghỉ của bạn.

Read More

...

Trách nhiệm Cộng đồng

Read More